Thursday, April 9, 2015

Tổng Hợp Code Tiện Ích Hay Dùng Cho Blogspot 2015

Hôm nay Ibiet.Blogspot.com tổng hợp những code tiện ích chia sẻ với các bạn.
Trong blogspot, khi bạn bắt đầu tạo lập một website thì những tiện ích được chia sẻ ngay sau đây sẽ rất hữu ích để tăng tính chuyên nghiệp cho sản phẩm của bạn. Hãy khám phá Tổng Hợp Các Code Tiện Ích Hay Dùng Cho Blogspot.
1. Code widget Hỗ Trợ Trực Tuyến
<p style="text-align: center"><span style="font-size: large"><span style="font-family: Verdana"><span style="color: 
rgb(0,0,255)"><span style="color: rgb(0,0,128)"><span class="style5"><span style="color: rgb(0,128,128)">Support.Ibiet</span> <a href="ymsgr:sendim?hathanhtung11">
<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=hathanhtung11&m=g&t=2'/></a></span></span></span></span></span></p>
<div style='text-align: center;'> 
<b><span class='Apple-style-span' style="font-size:200%;color:red;">0904 384 505</span></b></div>
 Sửa những nội dung tô màu xanh thành thông tin liên hệ của bạn.
Code này hỗ trợ trực tuyến cho yahoo. hình ảnh hiển thị như bên dưới:2. Code Đếm ngược thời gian
Rất tiện dụng dành cho những trang mua hàng có giới hạn thời gian mua sắm
<script type="text/javascript">
var year=2014;//năm
var month=5;//tháng 
var day=15;//ngày
var h=12;//giờ
var i=0;//phút
var s=0;//giây
dateFuture1 = new Date(year,month,day,h,i,s);
function GetCount(ddate,iid){

dateNow = new Date(); //grab current date
amount = ddate.getTime() - dateNow.getTime(); //calc milliseconds between dates
delete dateNow;

// if time is already past
if(amount < 0){
document.getElementById(iid).innerHTML="Now!";
}
// else date is still good
else{
days=0;hours=0;mins=0;secs=0;out="";

amount = Math.floor(amount/1000);//kill the "milliseconds" so just secs

days=Math.floor(amount/86400);//days
amount=amount%86400;

hours=Math.floor(amount/3600);//hours
amount=amount%3600;

mins=Math.floor(amount/60);//minutes
amount=amount%60;

secs=Math.floor(amount);//seconds
out += (days<=9?'0':'')+days +" "+((days==1)?"Ngày":"Ngày")+", ";
out += (hours<=9?'0':'')+hours +" "+((hours==1)?"hour":"Giờ")+", ";
out += (mins<=9?'0':'')+mins +" "+((mins==1)?"min":"Phút")+", ";
out += (secs<=9?'0':'')+secs +" "+((secs==1)?"sec":"Giây")+", ";
out = out.substr(0,out.length-2);
document.getElementById(iid).innerHTML=out;

setTimeout(function(){GetCount(ddate,iid)}, 1000);
}
}

window.onload=function(){
GetCount(dateFuture1, 'countbox1');
//you can add additional countdowns here (just make sure you create dateFuture2 and countbox2 etc for each)
};
</script>
<div id="countbox1"></div>
 Chú ý: 
- Tháng phải trừ đi 1
Ví dụ: 
Ngày bạn kết thúc: 12:00:00 14-6-2014
Thì chuyển thành: 12:00:00 14-5-2014     
- Bạn chỉnh sửa lại thông tin cho phù hợp:
var year=2014;//năm
var month=5;//tháng 
var day=15;//ngày
var h=12;//giờ
var i=0;//phút
var s=0;//giây
- Thời gian bắt đầu là thời gian mật định trên máy của khách hàng

3. Code chạy hình ảnh từ dưới lên
<marquee height="200" direction="UP" scrolldelay="5" scrollamount="2" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()"> 
<a href="Your link"><img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-M3DZdGFLF2M/T7KO_o-TnHI/AAAAAAAAAHE/Qfqr-wkqyaI/s1600/tomato.jpg" width="290" height="250" />
<a href="Your link"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-HHq4XLq5GTc/U4Sr1tBaC6I/AAAAAAAAAAo/nIn9fLLhRYg/s1600/google-drive.jpg" width="290" height="150" /></a>
<a href="Your link"><img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-M3DZdGFLF2M/T7KO_o-TnHI/AAAAAAAAAHE/Qfqr-wkqyaI/s1600/tomato.jpg" width="290" height="250" />
</a>
<a href="Your link"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-IUM3hbOU8mM/T7KRQIFKyqI/AAAAAAAAAHg/3kpBvjaGfcQ/s1600/15.JPG" width="290" height="250" />
</a>
</marquee>
 Bạn điều chỉnh các nội dung sao cho phù hợp:
- height="200": Chiều cao của khung ảnh chạy
- "Your link": Thay bằng link bạn muốn liên kết đến
http://3.bp.blogspot.com/-HHq4XLq5GTc/U4Sr1tBaC6I/AAAAAAAAAAo/nIn9fLLhRYg/s1600/google-drive.jpg: Thay hết bằng hình ảnh bạn muốn hiển thị. 

4. Code banner chạy dọ 2 bên web
Lựa chọn 1: Banner cố định khi lăn chuột
<div id="left_ads_float">
        <a href="Your Link" target="_blank"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-NyRs0qSZyqE/U5sQmqOLbOI/AAAAAAAAAKs/ZxafFowRyzY/s1600/banner-truot-2-ben.png" width="120" /></a>
    </div>
    <div id="right_ads_float">
       <a href="Your Link" target="_blank"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-NyRs0qSZyqE/U5sQmqOLbOI/AAAAAAAAAKs/ZxafFowRyzY/s1600/banner-truot-2-ben.png" width="120" /></a>
    </div>
<style>
#left_ads_float
{
    bottom:24px;
    left: 10px;
    position:fixed; }
#right_ads_float
{
    bottom:24px;
    right: 10px;
    position:fixed;
}
</style>
<script>
var vtlai_remove_fads=false;
function vtlai_check_adswidth()
    {
        if(vtlai_remove_fads)
        {
            document.getElementById('left_ads_float').style.display='none';
            document.getElementById('right_ads_float').style.display='none';
            return;
        }else if(document.cookie.indexOf('vtlai_remove_float_ads')!=-1)
        {
            vtlai_remove_fads=true;
            vtlai_check_adswidth();
            return;
        }
        else
        {
            var lwidth=parseInt(document.body.clientWidth);
            if(lwidth<1110)
            {
                document.getElementById('left_ads_float').style.display='none';
                document.getElementById('right_ads_float').style.display='none';
            }
            else
            {
                document.getElementById('left_ads_float').style.display='block';
                document.getElementById('right_ads_float').style.display='block';
            }
            setTimeout('vtlai_check_adswidth()',10);
        }
    }
</script>
Bạn chỉnh sửa "your link" thành đường dẫn bạn muốn trỏ đến. Nếu bạn biết về code thỉ chỉnh sửa thêm phần tô đỏ. Nếu không bạn giữ nguyên.

Lựa chọn 2: Banner trượt khi lăn chuột 
<div id="divAdRight" style="display: none; position: absolute; TOP: 0px">    
<a href="your link"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-NyRs0qSZyqE/U5sQmqOLbOI/AAAAAAAAAKs/ZxafFowRyzY/s1600/banner-truot-2-ben.pngwidth="125" /></a>
</div>    
<div id="divAdLeft"  style="display: none; position: absolute; TOP: 0px">    
<a href="your link"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-NyRs0qSZyqE/U5sQmqOLbOI/AAAAAAAAAKs/ZxafFowRyzY/s1600/banner-truot-2-ben.pngwidth="125" /></a>    
</div>
    
<script>    
    function FloatTopDiv()    
    {    
        startLX = ((document.body.clientWidth -MainContentW)/2)-LeftBannerW-LeftAdjust , startLY = TopAdjust+80;    
        startRX = ((document.body.clientWidth -MainContentW)/2)+MainContentW+RightAdjust , startRY = TopAdjust+80;    
        var d = document;    
        function ml(id)    
        {    
            var el=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];   
            el.sP=function(x,y){this.style.left=x + 'px';this.style.top=y + 'px';};    
            el.x = startRX;    
            el.y = startRY;    
            return el;    
        }    
        function m2(id)    
        {    
            var e2=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];    
            e2.sP=function(x,y){this.style.left=x + 'px';this.style.top=y + 'px';};    
            e2.x = startLX;    
            e2.y = startLY;    
            return e2;    
        }    
        window.stayTopLeft=function()    
        {    
            if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)    
                var pY =  document.documentElement.scrollTop;    
            else if (document.body)    
                var pY =  document.body.scrollTop;    
             if (document.body.scrollTop > 30){startLY = 3;startRY = 3;} else  {startLY = TopAdjust;startRY = TopAdjust;};    
            ftlObj.y += (pY+startRY-ftlObj.y)/16;    
            ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);    
            ftlObj2.y += (pY+startLY-ftlObj2.y)/16;    
            ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);    
            setTimeout("stayTopLeft()", 1);    
        }    
        ftlObj = ml("divAdRight");    
        //stayTopLeft();    
        ftlObj2 = m2("divAdLeft");    
        stayTopLeft();    
    }    
    function ShowAdDiv()    
    {    
        var objAdDivRight = document.getElementById("divAdRight");    
        var objAdDivLeft = document.getElementById("divAdLeft");      
        if (document.body.clientWidth < 1000)    
        {    
            objAdDivRight.style.display = "none";    
            objAdDivLeft.style.display = "none";    
        }    
        else    
        {    
            objAdDivRight.style.display = "block";    
            objAdDivLeft.style.display = "block";    
            FloatTopDiv();    
        }    
    }
</script>    
<script>    
document.write("<script type='text/javascript' language='javascript'>MainContentW = 1000;LeftBannerW = 125;RightBannerW = 125;LeftAdjust = 5;RightAdjust = 5;TopAdjust = 10;ShowAdDiv();window.onresize=ShowAdDiv;;<\/script>");    

</script>
Bạn thực hiện chỉnh sửa tương tự như lựa chọn 1. Có thêm chú ý sau:
LeftAdjust = 5: khoảng cách từ mép trái trang blog đến banner
RightAdjust = 5: khoảng cách từ mép phải trang blog đến banner
TopAdjust = 10: khoảng cách từ mép trên trang blog đến banner

5. Code chèn Facebook like box vào blogspot
Cách 1:  Bạn copy code bên dưới, sau đó tạo một widget HTML/javascript và dán code này vào
<iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnguoichiase&amp; width=295&amp; height=350&amp; colorscheme=light&amp; show_faces=true&amp; border_color&amp; stream=false&amp; header=true" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:295pxheight:350px;" allowtransparency="true"></iframe>
Bạn chỉnh sửa phần tô đậm màu đỏ thành tên fanpage của bạn. width:295pxheight:350px là chiều rộng và chiều cao của like box
Cách 2: Bạn vào đăng nhập vào fanpage và điều chỉnh như mong muốn theo đường dẫn phía dưới
https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-box-for-pages

30 comments:

  1. Cảm ơn bài chia sẻ của bạn nhé.
    ........................................................
    Sunpo Corporation
    Chuyên kinh doanh máy nước nóng năng lượng mặt trời – liên doanh Úc và Israel.
    Tel: 08. 3984 3985 – 0984 53 22 55
    Mail: info@sunpo.com.vn
    Click xem chi tiết: máy nước nóng năng lượng mặt trời nào tốt hoặc may nuoc nong nang luong mat troi nao tot

    ReplyDelete
  2. Bài viết của bác rất hay ạ! Cảm ơn bác đã chia sẻ!
    -----------------------
    TamVuong.com - đại lý vé máy bay đi mỹ giá rẻ trực tuyến

    ReplyDelete
  3. Cảm ơn bạn đã cho biết thông tin
    Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn miễn phí mua sản phẩm giày da hoặc nội thất chung cư Đồng Phát Park View Hà Nội xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi:
    Hotline: 0979694616

    ReplyDelete
  4. Thông tin dự án căn hộ tại Quận 7 của Tập đoàn Hoàn Cầu. Căn hộ Blue Diamond Quận 7 | Can ho Blue Diamond Quan 7

    ReplyDelete
  5. Cub cafe bạn cho hỏi có cách nào chèn banner 2 bên ở giao điện thoại mất đi không, còn desktop hiện bình thường

    ReplyDelete

  6. Mời bạn Tai Google Play miễn phí để sở hữu ngay Clean Master ứng dụng tăng tốc hay trên CH Play

    ReplyDelete
  7. Bài viết hay quá , cảm ơn đã chia sẻ kiến thức
    appstorevn

    ReplyDelete
  8. http://chiasetochanh.blogspot.com/

    ReplyDelete
  9. http://chiasetochanh.blogspot.com/

    ReplyDelete
  10. sửa điện lạnh tại thanh hóa http://www.tanvietsoft.com/

    ReplyDelete
  11. Lam the nao de tao code cong dong hoc truc tuyen co hoi dap cac mon tren blogger???

    ReplyDelete
  12. Lam the nao de tao code cong dong hoc truc tuyen co hoi dap cac mon tren blogger???

    ReplyDelete
  13. Thủ Thuật Pc4x
    Chia Sẽ Thủ Thuật Facebook-PC-Photoshop-Blog Tại
    http://www.thuthuatpc4x.tk

    ReplyDelete
  14. Công ty Máy bơm nướcc Thuận Hiệp Thành
    Chuyên phân phối các loại máy bơm nước, các loại Máy bơm chính hãng

    ReplyDelete
  15. Sp được áp dụng cho các chung cư, các tòa nhà cao tầng, các khu chung cư, các nhà máy, xí nghiệp: Bảng giá ống gió lượn

    ReplyDelete
  16. Cảm ơn thông tin của bạn. REALTOR138®

    ReplyDelete

 

Dịch vụ marketing /Dịch vụ marketing / Dịch vụ seo / Dich vu seo